Mrs. Jaya Singh
Chairperson
Mr. K.K.Gaur
Mr. K.K.Gaur
Director

M.Sc. M.Ed. M.Phil. PGDM

Dr. Dhananjay Tiwari
Dr. Dhananjay Tiwari
Principal

M.Sc.(Botany), B.Ed., Ph.D.

Mrs. Vimi Shrivastava
Mrs. Vimi Shrivastava
Coordinator / Counselor

M.Sc. (Botany), B.Ed.

Mrs. Usha Singh
Mrs. Usha Singh
Headmistress

B.Sc., M.A. (English, Economics), B.Ed.